دیف

نام آزمایشگاه

(دانشکده علوم زمین)

مساحت آزمایشگاه (متر مربع)

تجهیزات

۱

کارگاه  تهیه پودر

۱۸

سنگ شکن و آسیاب

۲

آزمایشگاه میکروسکوپی ارشد

۳۷

۵ عدد میکروسکوپ های پلاریزان و انعکاسی و ۲ عدد میکروسکوپ مجهز به دوربین عکاسی

۳

آزمایشگاه پتروگرافی

۵۷

۱۵ عدد میکروسکوپ پلاریزان برای مطالعه مقاطعه نازک سنگ های کربناته و سیلیسی آواری

۴

آزمایشگاه رسوب

۷۴

دارای تجهیزات الک، کلسیمتری، سانتریفیوژ و رنگ آمیزی مقاطع نازک

۵

آزمایشگاه ژئو شیمی

۴۷

دارای امکانات آنالیز AAS برای تعیین عناصر اصلی و فرعی در گروه زمین شناسی

۶

آزمایشگاه تشخیص کانی ها

۵۳

۷ میکروسکوپ تشخیص کانی ها و UV

۷

کارگاه برش سنگ، پودر و تهیه مقطع نازک و صیقلی

۱۱۵

تجهیزات تهیه مقاطع نازک و صیقلی. دستگاه های برش سنگ ساب و دستگاه مته دندانپزشکی

۸

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

۱۲

دستگاه SEM همراه با EDX برای آنالیز و عکسبرداری از مقاطع نازک و سیمان ها

۹

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

۳۵

دستگاه TG- MS (Thermogravimetric Mass) برای اندازه گیری پایداری حرارتی مواد آلی و کانی ها

۱۰

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

۳۵

دستگاه CHN Analyzer برای شناسایی کربن، هیدورژن و نیتروژن

۱۱

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

۳۵

دستگاه Mass GC spectrophoto meters                        (Gas Chromatography) برای شناسایی اجزاء ترکیبات آلی

۱۲

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

۷۰

دستگاه NMR (Nuclear Magnetic Resonance) برای شناسایی ترکیبات آلی

۱۳

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

۴۰

دستگاه FTIR برای شناسایی ترکیبات آلی و نفتی

۱۴

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

۱۴۰

دستگاه XRD برای شناسایی کانی های رسی و غیر رسی و دستگاه اشعه X  تک بلور

۱۵

آزمایشگاه های دستگاهی تحقیقاتی ۲ فقره

۱۴۰

مجهز به دستگاه های متعدد جذب اتمی، UV-Vis، فلورسانس مولکولی، GC، HCPL (کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا)، پتانسیوستات/گالوانوستات (تجزیه به صورت الکتروشیمیایی فلزات نفت و ناخالصی های دیگر)، سانتریفیوژ دور کم و بالا، pH  متر، دانسیته سنج، مایکروویو آزمایشگاهی، کوره ها جهت انجام آزمایش های مقدماتی و تخصصی نمونه های نفتی

۱۶

دفتر مرکز پژوهش های نفت

۳۵

تجهیزات دفتری برای انجام امور اداری مرکز

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center