تماس با ما

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی

021-229902617

ogerc@sbu.ac.ir

تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

برای ما پیام بفرستید

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center