آزمون

در حال حاضر آزمون فعالی وجود ندارد.

انجام آزمون RockWorks

جهت انجام آزمون RockWorks، لینک بالا را انتخاب کنید.

انجام آزمون Corel DRAW

جهت انجام آزمون Corel DRAW، لینک بالا را انتخاب کنید.

انجام آزمون Log plot

جهت انجام آزمون Log plot، لینک بالا را انتخاب کنید.

انجام آزمون GIS

جهت انجام آزمون GIS، لینک بالا را انتخاب کنید.

انجام آزمون GeoLog

جهت انجام آزمون GeoLog، لینک بالا را انتخاب کنید.

انجام آزمون Petrel

جهت انجام آزمون Petrel، لینک بالا را انتخاب کنید.

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center