• مطالعات مخزنی و ارزیابی ذخائر هیدروکربوری

  •  مطالعات ازدیاد برداشت

  •  مطالعات زیست محیطی (آلودگی‌های نفتی)

  •  انجام پژوهش‌ها و رساله‌های مشترک دکترا و کارشناسی ارشد با دانشگاه‌های معتبر خارجی نظیرآکادمی علوم روسیه، دانشگاه ایالتی لومنوسف مسکو، دانشگاه دولتی نفت و گاز گوبکین در مسکو، دانشگاه فدرال کازان، و دانشگاه پارما در ایتالیا

  • تربیت نیروهای کارآمد جهت مراکز مختلف صنعت نفت کشور

  • انجام دوره‌های کوتاه مدت تخصصی در زمینه اکتشاف مواد هیدروکربوری

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center