دانشکاه شهید بهشتی مجهز به  دو دستگاه اسپکترومتری جرمی برای انذازه­گیری جرم ملکولی ترکیبات نفتی است که در حال حاضر در کشور نمونه دیگری از آن­ها وجود ندارد:

High Performance Liquid Chromatography – Electrospray Mass Spectrometry (HPLC-ES-Ms)

این دستگاه می­تواند ملکول­های سبک نفتی (تا چند هزار دالتون) جدا کرده و جرم ملکولی­شان را به عنوان شاخص نفتی نشان دهد. شمای کلی دستگاه در زیر نشان داده شده است:

داده های این دستگاه بصورت شمای یک سری از پیک ها است که جرمشان در زیر نشان داده شده است لذا ما می توانیم تعداد اجزای تشکیل دهنده یک مخلوط و ساختار هر یک را تشخیص دهیم. در زیر یک نمونه از داده های آن نشان داده شده است:

. Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI – TOF MS)

این دستگاه می تواند جرم ملکولی کلیه ترکیبات نفتی سنگین را تا یک میلیون دالتون بدون هیچ محدودیتی نشان دهد. شکل دستگاه در زیر نشان داده شده است.

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center