طرح‌های در دست اجرا

ردیف

عنوان طرح

كارفرما

۱

بایوستراتیگرافی (براساس فرامینیفرها) و بررسی ایزوتوپ های اکسیژن و کربن سازندهای پابده و جهرم در اطراف گسل کازرون

شرکت ملي نفت ايران، مدیریت اکتشاف-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي

۲

روشی نوین در تبدیل گزینشی بنزن موجود در ریفرمیت پالایشگاهی به سیکلوهگزان با استفاده از کاتالیست جدید

شرکت ملي نفت ايران، مدیریت اکتشاف-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center