فضای فیزیکی (متراژ)

امکانات

کل مساحت زیربنا

۹۰۷

تعداد کتب فارسی

۱۰۰۰۰

تعداد کتب غیر فارسی

۴۰۰۰

کتابخانه

۳۰۰

تعداد عناوین مجلات فارسی

۱۹

تعداد عناوین مجلات غیر فارسی

۵

آزمایشگاه

۴۷۴

تعداد آزمایشگاه‌ها در زمینه فعالیت گروه

۱۴

تعداد اشتراک بانک­های اطلاعاتی

۲۲

کارگاه

۱۳۳

تعداد کارگاه‌ها در زمینه فعالیت گروه

۲

تعداد كامپيوتر

۲۰

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center