ماموریت در رشته زمین‌شناسی نفت


شناسایی و ارزیابی منابع و ذخائر هیدروکربوری در کشور، شناسایی منشأ، نحوه مهاجرت و انتقال مواد هیدروکربوری به مخازن جهت بهره‌برداری بهینه از مخازن. استفاده از چینه نگاری سکانسی و لرزه‌ای جهت شناسایی تل‌های چینه‌ای و ارزیابی مخازن نفتی (تخلخل و تراوایی).

ماموریت در رشته شیمی نفت

با توجه به سولفور بالای نفت خام و فرآورده های نفتی ایران و مشکلاتی که سولفور در آلایندگی محیط زیست دارد، و از طرفی ارتقا استاندارد های بین المللی و به دنبال آن استاندارد های ملی در کاهش میزان سولفور یکی از حوزه های فعالیت همکاران با توجه به سوابق معتبر و ارزنده قبلی تحقیقات در زمینه سولفورزدایی می باشد. لازم به ذکر است که کاتالیزور مراکس برای سولفورزدایی از بنزین برای اولین بار در دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی توسعه و با دانش فنی و همکاری مستقیم این دانشکده به تولید رسیده است.

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center