عنوان طرحکارفرما
۱بررسی منشاء ماسه سنگهای اهواز،زون ایذهدانشگاه شهیدبهشتی- شرکت ملی نفت ایران
۲سکانس استراتیگرافی رسوبات ائوسن دربخشی اززاگرس وزون سنندج – سیرجاندانشگاه شهیدبهشتی- شرکت ملی نفت ایران
۳مطالعه چينه شناسي سکانسي ناحيه‌اي و ارزيابي مخزني سازندهاي ايلام و سروک در ناحيه فروافتادگي دزفول و شمال خليج فارسمديريت پژوهشي و فن آوري شرکت ملي نفت ايران و دانشگاه شهيد بهشتي
۴تولید دانش فنی پلیمرهاي مقاوم در برابر شعله از طریق استفاده توامان موادافزودنی و پرتودهیشركت ملي نفت ايران- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۵بررسي ويژگي‌هاي مخزني سازند‌هاي جهرم و سروک کوه موند با استفاده از پارامترهاي پتروفيزيکيشركت ملي نفت ايران- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۶تهيه و ساخت كاتاليست فرایند مراكس (شیرین کردن گاز)سازمان محیط زیست- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۷ارائه روشهاي شيميايي جهت رفع آلودگيهاي نفتي از آب و خاك جزيره خاركشركت ملي نفت ايران- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۸بررسي و مطالعه روش هاي مرسوم در ازدياد برداشت نفت خام از منابع وذخاير زيرزمينيشركت ملي نفت ايران- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۹ارائه روشهاي شيميايي جهت رفع آلودگيهاي نفتي واحد نکاشركت ملي نفت ايران- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۰روش تهيه انواع فتالوسيانين هاي فلزي با استفاده از امواج ميكروويوشركت ملي نفت ايران- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۱طراحی و ساخت کیت تشخیص سریع الودگی  TPH در آبشرکت ملی نفت ایران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۲اكسايش متان به متانولشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۳اكسايش كاتاليستي آلكيل آرنها به وسيله هواشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۴طراحی و ساخت کیت تشخیص سریع قارچ هارموکونیس در سوختهای هواییشرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۵مقايسه گياه درماني خاك آلوده به نفت خام سنگين و نفت خام سبك و تاثير آلودگي نفتي بر رشد وجوانه زني گياهشرکت ملی نفت ایران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۶ساخت دی میریستیل پراکسی دی کربنات و دی-۲-اتیل هگزیل پراکسی دی کربناتشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- دانشگاه شهيد بهشتي
۱۷ايزوله کردن باکتريهاي نفت خوار و توليد کننده بيوسورفاکتانتDFG و استان نیدرزاگسن آلمان-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۸استفاده از سورفاکتانتها، بيوسورفاکتانتها و باکتريهاي ايزوله شده فوق براي رفع آلودگيهاي نفتی DFGو استان نیدرزاگسن آلمان-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۱۹توليد بيوسورفکتانت و استفاده از آن براي توليد نفت ثالثيه (MEOR = Microbial Enhanced Oil Recovery)DFG و استان نیدرزاگسن آلمان-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۰مطالعه تخریب بیولوژیک لجن نفتی در خاکشرکت ملی نفت ایران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۱طراحی و ساخت کیت تشخیص سریع  PAH  در آبشرکت ملی نفت ایران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۲مديريت زائدات حفاري چاه کيششرکت ملي نفت ايران، مدیریت اکتشاف-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۳مديريت زائدات حفاري چاههاي اهواز خامي و آب تيمورشرکت ملي نفت ايران، مدیریت اکتشاف-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۴تامين  خدمات مديريت پسماند پروژه حفاري، تكميل و تست دو حلقه چاه دارخوينشرکت ملي نفت ايران، مدیریت اکتشاف-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۵تهيه كاتاليست رفورمينگ (پلاتين روي پايه گاما آلومينا) براي توليد بنزين در پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۶۸ (ثبت داخلي شده است.)پژوهشگاه صنعت نفت- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۶تهيه پايه كاتاليست رفورمينگ با بخار آب در پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۷۹ (اشل ۲۰كيلويي)پژوهشگاه صنعت نفت- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۷انجام مطالعات وتدوين استراتژي درزمينه تحقيقات مرتبط با كاتاليست هاي صنعت گاز، شماره قرارداد: ۰۸۴۱۶۲، تاریخ قرارداد: ۲۰/۱۱/۱۳۸۵،شركت ملي گاز ايران- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۸ساخت و راه اندازی واحد مرکاپتان زدایی برای شرکت البرز گاز همچنین چندین بار بازیابی کاتالیست های مورد استفاده در این صنعتالبرز گاز- معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۲۹تهیه آلومینای گاما و آلفا بعنوان کاتالیست و پایه کاتالیستوزارت صنعت و معدن-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۳۰احياي كاتاليستهاي مستعمل واحد كلاوس در پالايشگاه شهيد هاشمي نزاد در شرايط مختلف و تعيين شرايط بهينه، شماره قرارداد: ۲۷۵۵۵۴-ENGپالايش گاز شهيد هاشمي نژاد
۳۱مدلسازی آلاینده‌های هوای پروژه پتروشیمی  مکرانپتروشیمی مکران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۳۲استقرار مدل CAMx بمنظور پیش‌بینی غلطت آلاینده‌های گازی و ذرات معلق در شهر تهرانشرکت کنترل کیفیت هوای تهران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۳۳لجن زدایی میکروبیولوژیک مخازن ذخیره نفت خام|پژوهشکاه صنعت نفت-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۳۴کاهش گازهای اکسید نیتروژن و سولفور توسط تخلیه الکتریکیپژوهشگاه صنعت نفت-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۳۵طراحی و تولید کاتالیزورهای نانوذرات نیکل و طلا کپسوله شده روی نانوساختارهای کربنی…صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
۳۶تهیه نانوکامپوزیت های پلی آنیلین با استفاده از کربن نانوتیوب و نانو پارتیکل های دیگر….صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
۳۷ارائه یک روش ساده بدون استفاده از قالب (الگو) به منظور سنتز میکرو ساختارهای پلی (۳و۴-اتیلن دی اکسی تیوفن) در محلول آبیمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۳۸استفاده از کوپلیمرها در ازدیاد برداشتشرکت  ملی نفت ایران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۳۹تهیه غشاءهای پلیمری پلی آریل اتر سولفون عامل دار شده با گروههای فسفونیک اسید توسط واکنشهای چند جزئیبنیاد ملی نخبگان-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۰سنتز و ساخت غشاء تبادل یون با گروه عاملی کربوکسیلیک اسیدی به منظور استفاده در فرایند کلرـ آلکالی در مقیاس آزمایشگاهیشرکت پژوهش فناوری پتروشیمی-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۱از تولید آزمایشگاهی تا تولید صنعتی کاتالیست مراکسشرکت نفت-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۲

آنالیز بیوماکرومولکول ها و پلیمرها با دستگاه

MALDI-TOF Mass Spectrometry

معاونت علمی ریاست جمهوری-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۳ساخت دستگاه الکترواسپریمعاونت علمی ریاست جمهوری-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۴اندازه گیری  پلی سیکلیک آرماتیک هیدروکربن هاشرکت ملی نفت-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۵فرمولاسیون روغن کشش ورق های بدنه اتومبیلشرکت  ملی نفت ایران-  معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۶تهیه طرح تعیین سهم آلایندگی صنایع بالادستی در هوای اراکمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۷

مطالعه و بررسي قدرت اكسيد كنندگي تركيبات آلي بوسيله سيستم اكسيد كننده

NaBrO3/NH4CL

معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۸بررسی اثر کاتالیزوری و بستری MnO2 در اکسایش ترکیبات آلی بوسیله پرمنگنات پتانسیممعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۴۹سنتز فتالوسيانين عاري از فلز و فتالوسيانين هاي فلزيمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۵۰ايزوله كردن و شناسايي باكتري(هاي) هالوفيل توليد كننده بيوسورفاكتانت و مينراليزه كننده آلودگيهاي نفتي آب دريا و رسوباتمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۵۱جداسازي باكتري‌هاي قطران‌خوار بومي ايران و بررسي شرايط بهينه مصرف قطرانمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۵۲بررسي نشست كك روي كاتليست هاي رفورمينگ، شماره قرارداد: ۱۳۰۸/۶۰۰معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۵۳روش­های سنتز در کمپلکس­های آهن با لیگاندهای یکسانمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي
۵۴سنتز و شناسایی پورفیری های واسطه روتنیوم جهت کاتالیستمعاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center