انتشار کتاب فرامینیفرهای پلانکتونی پالئوسن-ائوسن در حوضه‌ی زاگرس

کتاب فرامینیفرهای پلانکتونی پالئوسن‌– ائوسن در حوضه زاگرس نوشته عباس صادقی، استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و نسرین هداوندخانی، دانش‌آموخته دکتری دانشگاه شهید بهشتی، منتشر شد.

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center