سمینار ژئوشیمی نفت

برگزاری سمینار علمی با عنوان “ارزیابی و محاسبه پتانسیل اولیه سنگ منشاء و میزان نفت قابل اکتشاف در ناحیه”

گزارش تصویری از برگزاری سمینار علمی با عنوان “ارزیابی و محاسبه پتانسیل اولیه سنگ منشاء و میزان نفت قابل اکتشاف در ناحیه”

سمینار علمی با عنوان “ارزیابی و محاسبه پتانسیل اولیه سنگ منشاء و میزان نفت قابل اکتشاف در ناحیه” در روز دوشنبه مورخه 98/11/21 با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان صنعت نفت در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

در ادامه گزارش تصویری از این جلسه ارائه می‌گردد.

سمینار ژئوشیمی نفت