نخستین کارگاه ترسیم نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی

نخستین کارگاه ترسیم نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با هدف شناسایی اولویت‌ها و غربالگری فناوری‌های احصاء شده در درخت فناوری، در روز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ با حضور حدود ۳۰ تن از اساتید، مدیران، و کارشناسان ارشد حوزه ژئوشیمیایی اکتشافی در محل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید.

در این کارگاه که از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شد و تا ساعت ۱۳ ادامه یافت، حضار توانستند بر اساس گروه‌بندی تقسیم کاری که صورت گرفته بود، فهرست اولویت‌های این حوزه را بر اساس نظرات خود مشخص سازند. به منظور اینکه بحث‌های تخصصی با سهولت و آسانی بیشتری صورت پذیرد، مقرر گردیده بود تا حضار در قالب ۵ گروه دسته‌بندی گردند. این پنج گروه عبارت بودند از:

۱) نمایندگان پژوهشگاه صنعت نفت.

۲) اساتید دانشگاه و متخصصان دانشگاهی این حوزه.

۳) نمایندگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.

۴) نمایندگان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت (گروه الف).

۵) نمایندگان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت (گروه ب).